נזקים וביטוח

אין אנחנו אחראים לנזקי המשתתף בסיורים שלנו מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען ו/ או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתתף במהלך הסיור, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא ינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת. אנחנו מציעים למשתתף לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי ומקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה כי אנחנו אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו למשתתפים במהלך הסיור. אנחנו מודיעים בזאת מפורשות כי אנחנו פועלים כמתווכים בלבד בין המשתתפים לבין נותני השירותים השונים בסיור ובכלל זה חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו”ב ולפיכך אין אנחנו אחראים בין במשרין ובין בעקיפין, לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם למשתתפים ו/ או לחלק מהם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הסיורים המפורסמים באתר זה וכל נזק אחר אשר עלול להיגרם ע”י נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/ או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של המשתתף לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.

כוח עליון

אנחנו לא נישא באחריות לכל ביטול ו/ או אחר אשר אירעו עקב נסיבות של כוח עליון, לרבות ומבלי לגרוע, מלחמה, תאונת מטוס, מעשה טרור, שביתה או השבתה, הפסקות חשמל, אסונות טבע ו/ או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו.

גילאי המשתתפים

הסיורים המפורטים באתר זה פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. אנחנו איננו מתחייבים שתהיה התאמת גיל ו/ או כל התאמה אחרת בין המשתתפים, לרבות מבחינת כישוריהם ו/ או מצב בריאותם. תחום, גיל מומלץ בסיורים מסויימים כגון סיור אלטרנטיבי, קולינרי וכו’ הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרותנו לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המשתתפים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המשתתפים ו/ או מצב בריאותם.

השתתפות בסיור

אנחנו נהייה רשאים לדחות בקשת הרשמה, או לבטל הרשמה, של אדם, על פי שיקול דעתנו וללא נימוקים. כמו כן אנו רשאים על פי שיקול דעתנו והחלטתנו הבלעדית, להפסיק את השתתפותו של משתתף בסיור, אם לדעתנו, השתתפותו פוגעת ו/ או מפריעה למהלך הסיור. במקרה בו מופסקת השתתפותו של משתתף בסיור, יוחזרו למשתתף חלקו היחסי בניכוי ההוצאות שלנו, שיתכנו בעת הפסקת השתתפותו של המשתתף. על המשתתף להודיענו בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית ו/ או בריאותית, שיכולים להכביד או להקשות על השתתפותו בסיור, בהעדר הודעה כזאת, אנו נראה בזאת כי אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בסיור.

הבהרה

עצם הרשמתו של משתתף לסיור כלשהו ו/או תשלום מקדמה על ידו ו/או השתתפותו בסיור ו/או בחלק ממנו, מהווה בזאת את הסכמת המשתתף לכל התנאים והמידע הרשומים לעיל, כולל צילומים והודעות וואטסאפ למטרות פרסום ושיווק. בכל מקרה של מחלוקת, מוסכם בין הצדדים כי אין קשר למקום ביצוע ההזמנה ומקום מגוריו של מזמין השירות, הנושא יידון ע״י בורר באיזור השיפוט יוון, אתונה.

שלח הודעה
מעוניינים להזמין סיור באתונה? שלחו הודעה נשמח לעזור לכם